Voľby do rady školy pri CVČ

OZNAM

Riaditeľka CVČ sv. Jána Pavla II. na základe výzvy Arcibiskupstva v Košiciach ako zriaďovateľa školského
zariadenia oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

konanie volieb do Rady školy pri CVČ sv. Jána Pavla II.

Voľby sa uskutočnia dňa 29.9.2021 pri kostola Krista Kráľa, po

detskej svätej omši,

hlasovacie lístky vhodíte do pripravenej schránky.

Výsledky volieb sú platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu hneď na druhý deň, t.j. 30.9.2021 od16:30do 17:30hod., pri budove CVČ v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. 

Prosíme o Vašu dochvíľnosť a dodržiavanie  protiepidemiologických opatrení.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt: +421917170356

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved