Poplatky

Zápisný poplatok závisí od typu záujmového útvaru. Od nového školského roku sa ruší poplatok 1 € za každú absolvovanú vyučovaciu hodinu.

Výška zápisného  je k nahliadnutiu v tabuľke pri ponuke záujmových útvarov alebo kliknutím na odkaz nižšie.

Zápisné je potrebné uhradiť najneskôr do 25.10.2017 v opačnom prípade dieťa nebude môcť navštevovať záujmovú činnosť.

Na otvorenie krúžku je potrebných aspoň 5 záujemcov.

spoločenskovedné 

estetickovedné

vzdelávacie

doučovanie

športové

Záujemca sa môže prihlásiť aj na viac ako jeden záujmový útvar. V žiadosti sa uvádza aj náhradný (jeden alebo dva) záujmový útvar pre prípad, že sa jeho záujmový útvar z objektívnych dôvodov neotvorí (napr. nedostatočný záujem…)

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved