Online prihláška

Žiadosť o prijatie na záujmový útvar v školskom roku 2019/2020

Pre detí a mladých od 5 do 125 rokov
  • Je možnosť prihlásiť sa len na jeden záujmový útvar!
  • Nápíšte pre prípad, že sa vami zvolený záujmový útvar neotvorí z objektívnych dôvodov (napr. nedostatočný záujem ...)
  • Presne podľa občianskeho preukazu
  • Ak nemáte prechodnú adresu napíšte do okienka "N"
  • Uvádzate len pri osobe mladšej ako 18 rokov v opačnom prípade napíšte do okienka "D"
  • V príprade neštudenta napíš "absolvent"
    Poskytnutím vzdelávacieho poukazu neplatíte 2. časť poplatku t.j. za absolvovanú hodinu
  • Odoslaním žiadosti súhlasím s podmienkami účasti na záujmovej činnosti v centre vrátane príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou záujmového útvaru. V zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov, súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov na účel evidencie členov navštevujúcich centrum a všetky účely s tým súvisiace. Súhlasím, aby prípadná fotodokumentácia a videodokumentácia zo záujmovej činnosti bola zverejnená na internetovej stránke centra, prípadne v printových médiách a pre potreby centra. Osobné údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CVČ sv. Jána Pavla II.. Tento súhlas platí neobmedzene až do odvolania. Odvolať ho možno iba písomne.

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved